In höchster Not

In höchster Not
Original: „Der Pfeifer“, Èdouard Manet (1860)

Ma hot scho sei liabe Not mit da Not: Da oame Pfeierlspüla miassat scho gaunz dringend, oba solaung no ka Narie do is, loss man net aufs Heisl. A waun er si aunpischt ...

Copyright © Sammy Konkolits 2005. Alle Rechte vorbehalten.